کمک به انسانهای نيازمند

                         بيائيد يک وسيله ارتباطی بين خودمان و نیازمندانی محروم و مستحق بر قرار نمائيم . 

 از همه شما عزیزان خواهان همکاری در این راه را داریم

حتا اکر شده بتوانیم با کمک موسسه نکوکار امکاناتی به وجود آوریم که هفته ای يک روز

 نیازمندانی را يک شب هم شده با شکم سير بخوابانيم .

 نیکوکاران غذا درست میکنند و برای مردمان محتاج میبرند. کمک کردن از طریق

شناسائی نمودن اشخاص واقعاً محروم و معرفی آنها به ما.

 کوش دادن هم نه حرف محرومین و رل یک سنک صبور بودن را ایفا کند

 کمک میتوان از طریق حرفه های مختلف از قبيل پزشکان و موسسین داروخانه ها هم باشد

 

((((((((( Helping )))))))))))

 

Let us establish a means of communication between ourselves

and the deprived and deserving needy.

We ask all of you dear ones to cooperate in this way

Even if we can, with the help of the charity, we can create facilities that one day a week

Let the needy sleep with garlic belly overnight.

Benefactors make food and provide for the needy. Helping through

Identify really deprived people and introduce them to us.

Trying to play the role of a patient is not a matter of the deprived

The supplement it self can be obtained through various professions

such as doctors and pharmacy founders